Algemene voorwaarden BirthCoach B.V.

Algemene voorwaarden BirthCoach B.V.

1.        Definities
BirthCoach: BirthCoach B.V, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 84704012
BirthCoach VR: Software en de VR Bril waarop deze software is geïnstalleerd.
Cliënt: De persoon aan wie de Gebruiker bepaalde zorg of diensten verleent.
Gebruiker: De persoon of instelling die overeenkomst sluit met BirthCoach B.V. en die gebruik maakt van BirthCoach VR.
Handleiding: Voorschriften en instructies met betrekking tot het gebruik van BirthCoach VR. De Handleiding is toegevoegd aan de offerte en factuur en is te raadplegen op www.birthcoachvr.nl om te downloaden en te printen.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, die tevens zijn toegevoegd aan de offerte en factuur en zijn te raadplegen op www.birthcoachvr.nl om te downloaden en te printen.
VR Bril(len): De door BirthCoach B.V. aan Gebruiker verstrekte VR bril waarop BirthCoach VR is geïnstalleerd.

2.       Overeenkomst, aanbod en aanvaarding
2.1      Overeengekomen is dat AIVG 2022 inclusief module Informatie- en communicatietechnologie (ICT) prevaleert bij tegensprekende voorwaarden op de voorwaarden van BirthCoach B.V. en daar waar de algemene voorwaarden van BirthCoach B.V. niet in voorzien.
2.2     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met betrekking tot BirthCoach VR en/of de levering door BirthCoach B.V. van goederen of diensten die daarmee verband houden, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door BirthCoach B.V. zijn bevestigd. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3     Offertes van BirthCoach B.V. zijn vrijblijvend en zijn één (1) maand geldig, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.4     Een overeenkomst komt tot stand nadat Gebruiker BirthCoach B.V. schriftelijk heeft medegedeeld het aanbod van BirthCoach B.V. te aanvaarden.
 
3.       De uitvoering van de overeenkomst
3.1      BirthCoach B.V. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van Gebruiker naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Gebruiker bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal BirthCoach B.V. de Gebruiker op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
3.2     BirthCoach B.V. garandeert dat BirthCoach VR functioneert conform de criteria en specificaties zoals beschreven in de Handleiding en zal deze vervangen als deze garantie niet wordt gehaald. Bij niet of onjuist functioneren van BirthCoach VR is de Gebruiker gehouden dit binnen twee (2) werkdagen aan BirthCoach B.V. te melden via support@birthcoach.nl.
3.3     De Gebruiker zal BirthCoach B.V. alle medewerking verlenen die redelijkerwijs kan worden verwacht bij het uitvoeren van werkzaamheden aan BirthCoach VR in het kader van updates of ander onderhoud.
 
4.       Gebruik en licentie
4.1      Onder de voorwaarden opgenomen in deze Voorwaarden geeft BirthCoach B.V. aan de Gebruiker een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie tot gebruik van BirthCoach VR. Gebruiker aanvaardt deze licentie, een en ander overeenkomstig deze Voorwaarden.
4.2     De licentie wordt verleend onder de volgende voorwaarden en beperkingen:
a.      Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om BirthCoach VR te gebruiken voor het doel zoals beschreven in de Handleiding;
b.      Gebruiker staat ervoor in dat BirthCoach VR door de Cliënt uitsluitend wordt gebruikt op zorgvuldige wijze en overeenkomstig de Voorwaarden en de Handleiding.
c.      Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om de module “uitwendige versie” in “ik ben zwanger” in BirthCoach VR te gebruiken tijdens een uitwendige versie indien Gebruiker dit uitvoert in het ziekenhuis en de Gebruiker bevoegd en bekwaam is om een uitwendige versie uit te voeren en het lokale ziekenhuisprotocol in acht wordt genomen. Het inzetten van BirthVR tijdens een uitwendige versie in een eerstelijnsverloskunde praktijk is niet toegestaan. Indien hier toch van af wordt geweken kan BirthCoach niet aansprakelijk worden gesteld bij complicaties tijdens of na de uitwendige versie.
4.3     Het is Gebruiker niet toegestaan BirthCoach VR te verhuren, over te dragen, leasen, in sub-licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook – al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook af te staan of ter beschikking te stellen, dan wel door derden te doen gebruiken. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft BirthCoach B.V. recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk.
4.4     Het is de Gebruiker niet toegestaan:
a.       BirthCoach VR anders te gebruiken dan zoals beschreven in deze Voorwaarden en de Handleiding;
b.        inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot BirthCoach VR, in de ruimste zin des woords (reversed engineering, decompileren, deïnstalleren e.d.).
4.5     BirthCoach B.V. behoudt zich het recht voor om bij misbruik van BirthCoach VR door de Gebruiker, technische en/of juridische maatregelen te treffen die het misbruik tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk maken, totdat het misbruik door de Gebruiker aantoonbaar is beëindigd.
4.6     Het is Gebruiker niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de Gebruiker verstrekte licentie komt te vervallen:
a.      Vanaf het moment dat de Gebruiker zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de Gebruiker in het licht van de opdracht een ondergeschikte betekenis is;
b.      Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5.       Rechten van Intellectuele eigendom en eigendomsrechten
5.1      Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op (de inhoud van) software die wordt gebruikt ten behoeve van BirthCoach VR, de onderliggende programmatuur, de Handleiding en overige bijbehorende documentatie en alle verbeteringen, updates, wijzigingen en uitbreidingen van genoemde software berusten uitsluitend en exclusief bij BirthCoach B.V.. Gebruiker erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.
5.2     Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende intellectuele of industriële eigendom uit BirthVR dan wel website, databestanden, apparatuur of (beeld) materialen te verwijderen of te wijzigen.
5.3     Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.
5.4     BirthCoach B.V. verstrekt geen garanties met betrekking tot het gebruik van BirthCoach VR, de inhoud daarvan en de geschiktheid van BirthCoach VR voor het doel, en inbreuken op rechten van derde partijen.
5.5     De Gebruiker zal de naam en reputatie van BirthCoach B.V. te allen tijde in acht nemen en ervoor zorgdragen dat haar gebruik van BirthCoach VR op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van BirthCoach B.V. 
5.6     Het is BirthCoach B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van BirthCoach VR. Het is Gebruiker niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
5.7     Gebruiker is aansprakelijk voor inbreuken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden, welke in beeld komen middels apparatuur van BirthCoach B.V. of diensten van BirthCoach B.V., dan wel worden vermenigvuldigd of geopenbaard middels diensten van BirthCoach B.V.

6.       Betaling
6.1      Door BirthCoach B.V. opgegeven of met BirthCoach B.V. overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot het gebruik van BirthCoach VR.
6.2     Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn is verstreken, dan zal de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over de periode die de geldende betalingstermijn overschrijdt. Alle door BirthCoach B.V. gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag.
6.3     Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld prijswijziging van onder andere hardware headsets wijzigen, is BirthCoach B.V. te allen tijde gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

7.       Bruikleen VR Bril
7.1      BirthCoach B.V. geeft aan Gebruiker een VR Bril, of indien overeengekomen meerdere VR Brillen, in bruikleen voor de overeengekomen duur van het gebruik van BirthVR met als doel BirthVR te gebruiken overeenkomstig de Voorwaarden en de Handleiding. Gebruiker stel cliënt in staat om BirthVR te gebruiken voor het doel zoals omschreven in de Handleiding. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik door Cliënt en de selectie van geschikte Cliënten die BirthCoach VR mogen gebruiken.
7.2     De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere VR Bril die door of namens BirthCoach B.V. is verstrekt. Het eigendom van de VR Bril(len) blijft bij BirthCoach B.V. Gebruiker is gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de VR Bril(len) te beschermen tegen schade op welke wijze dan ook.
7.3     Gebruiker verklaart de VR Bril in goede staat van BirthCoach B.V. in ontvangst te hebben genomen. Gebruiker is verplicht de VR Bril(len) zorgvuldig en onder normale omstandigheden te gebruiken en alleen te gebruiken voor het doel zoals beschreven in lid 1 van dit artikel, met inachtneming van de Voorwaarden en de instructies en voorschriften zoals opgenomen in de Handleiding.
7.4     Gebruiker verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Handleiding. Gebruiker zal direct gepaste maatregelen treffen en BirthCoach B.V. schriftelijk informeren, indien Gebruiker constateert dat het gebruik van de VR Bril niet voldoet aan deze Voorwaarden of enig voorschrift of instructie zoals opgenomen in de Handleiding.
7.5     Vanaf het moment dat de VR Bril(len) worden geleverd aan Gebruiker, draagt Gebruiker het volledige risico en de verantwoordelijkheid van de VR Bril(len).
7.6     De kosten gemaakt aan de VR Bril(len) zijn voor rekening van BirthCoach B.V., indien en voor zover deze kosten een gevolg zijn van het normaal gebruik of strekken tot gebruikelijk onderhoud en zijn gemaakt met voorafgaande instemming van BirthCoach B.V. Andere kosten en schade door verlies, beschadiging of diefstal van de VR Bril(len) komen voor rekening van Gebruiker.
7.7      Bij niet of onjuist functioneren, verlies, beschadiging of diefstal van de VR Bril is de Gebruiker gehouden dit binnen twee (2) dagen aan BirthCoach B.V. te melden. Gebruiker dient BirthCoach B.V. onverwijld in te lichten indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van BirthCoach B.V. dreigen te worden geschaad.

8.       Aansprakelijkheid, vrijwaring en garanties
8.1      BirthCoach B.V. is in geen geval aansprakelijk, jegens Gebruiker, een Cliënt of een derde, bij wijze van vrijwaring of uit hoofde van schending van een overeenkomst of een wettelijke verplichting of uit hoofde van onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid), voor enige vorm van schade met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte, bedrijfs-, reputatie- en/of gevolgschade, boetes, schade wegens gemiste goodwill, gemiste omzet en/of winstderving, en al dan niet voortvloeiende uit of in verband met een niet-nakoming van een verplichting, contractbreuk, een onjuiste verklaring of nalatigheid van BirthCoach B.V. of met betrekking tot of in verband met BirthVR of het gebruik van BirthCoach VR, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van BirthCoach B.V.
8.2     Indien en voor zover BirthCoach B.V. al aansprakelijk zou kunnen zijn voor schade, is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot vergoeding van directe schade met een maximum van het door Gebruiker aan BirthCoach B.V. betaalde factuurbedrag in de laatste 6 opeenvolgende maanden voorafgaand aan het feit dat tot aansprakelijkheid heeft geleid. Iedere vordering uit hoofde van schadevergoeding op BirthCoach B.V, tenzij deze door BirthCoach B.V. is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden nadat Gebruiker de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
8.3     BirthCoach B.V. stelt BirthCoach VR aan de Gebruiker ‘as is’ ter beschikking, zonder enige garantie dat BirthCoach VR zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. BirthCoach B.V. kan niet garanderen dat BirthCoach VR altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn. BirthCoach B.V. is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor schade die voortvloeit en/of verband houdt met dergelijke onderbrekingen, fouten of gebreken.
8.4     De Gebruiker vrijwaart BirthCoach B.V. voor alle mogelijke aanspraken van Cliënten of derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met BirthCoach VR of het gebruik van BirthCoach VR. De Gebruiker zal BirthCoach B.V. alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die BirthCoach B.V als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
8.5     BirthCoach B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door bediening en/of het gebruik van de software van de apparatuur. BirthCoach B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de software op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd zoals beschreven in de Handleiding.
8.6     De Gebruiker vrijwaart BirthCoach B.V. voor aansprakelijkheid met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Gebruiker verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
8.7     BirthCoach B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door of namens de Gebruiker ingeschakelde derden.
8.8     BirthCoach B.V. draagt niet bij aan een medisch advies of diagnose. BirthCoach B.V. is derhalve NIET aansprakelijk voor het verloop of de uitkomst van zwangerschap en bevalling.
8.9     Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één (1) jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 
9.       Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
9.1      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden, met stilzwijgende verlenging voor telkens eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst tegen het einde van het desbetreffende jaar is opgezegd door middel van een schriftelijke bevestiging gericht aan support@birthcoach.nl met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één (1) maand.
9.2     BirthCoach B.V. is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade of kosten, en zonder afstand te doen van enig ander recht, haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of tussentijds op te zeggen, indien de Gebruiker zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of voornemens is dit aan te vragen, in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden, het eigendom van Gebruiker wordt overgedragen aan een derde indien derde enige zeggenschap heeft verkregen of indien Gebruiker handelt in strijd met de openbare orde of goede zeden en mogelijk afbreuk doet aan de reputatie van BirthCoach B.V.
9.3     Indien de overeenkomst door BirthCoach B.V. wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Gebruiker, dient de Gebruiker, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
9.4     Na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, dient de Gebruiker ieder gebruik van BirthCoach VR te staken en gestaakt houden en de VR Bril(len), oplader(s), controller(s) en opbergdoos onverwijld in goede binnen 14 werkdagen aan BirthCoach B.V. verzekerd te retourneren op eigen kosten. Indien de VR Brillen niet retour gestuurd worden zal er een boete volgen en zijn de incassokosten voor de Gebruiker.
9.5     Zowel BirthCoach B.V. alsook de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 
10       Geheimhouding
10.1     Gebruiker is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle informatie, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van BirthCoach B.V., tenzij i) deze informatie al in het bezit van de Gebruiker was zonder dat deze gebonden was aan een geheimhoudingsplicht, ii) de informatie op het moment van bekendmaking door BirthCoach B.V. algemeen bekend was of nadien is geworden anders dan door een schending van een geheimhoudingsplicht, iii) door de Klant verworven is van een derde die niet gebonden was aan een geheimhoudingsplicht, iv) door de Klant zelfstandig ontwikkeld is of v) op grond van de wet, enig voorschrift van overheidswege of een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter of ander overheidsorgaan door de Gebruiker openbaar gemaakt dient te worden.
10.2    Gebruiker zal de van BirthCoach B.V. verkregen informatie waarop de geheimhoudingsverplichting rust uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verkregen.

11.       Overige bepalingen
11.1      BirthCoach B.V. is bevoegd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op BirthCoach VR van haar overneemt.
11.2     Op de overeenkomst tussen BirthCoach B.V. en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
11.3     Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van BirthCoach VR of ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met BirthCoach B.V. vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar BirthCoach B.V. is gevestigd.